06 182 647 55

Uitfasering van mijn pensioen? Wat nu?

26-04-2018

Uitfasering van mijn pensioen? Wat nu?

Na 1 april 2017 is er geen verdere opbouw van het pensioen in eigen beheer (hierna PEB) meer mogelijk. De ondernemer heeft na 1 april 2017 tot en met 2019 de volgende drie mogelijkheden met zijn PEB:

 1. Aanhouden van PEB
 2. Afkopen van pensioenverplichting
 3. Omzetting naar een Oudedagsverplichting

Aanhouden van PEB

De bestaande afspraken zoals bijvoorbeeld indexatie van de pensioenrechten worden gehandhaafd, de pensioen aangroei via een jaarlijkse premiebetaling bevroren. Wel dient de pensioenverplichting ieder jaar actuarieel gewaardeerd te worden en wanneer afgesproken geïndexeerd. Het verschil in fiscale waarde en commerciële waarde blijft bestaan. Voor vele ondernemers een toekomstige last wanneer er al tekorten zijn opgetreden in de financiering van de pensioenreserve..

Afkopen van pensioenverplichting

De wetgever geeft de aanmerkelijkbelanghouder vanaf 31 maart 2017 de mogelijkheid om in een periode van drie jaar, tegen glijdende kortingen, het pensioen in eigen beheer in zijn geheel af te kopen. Gedeeltelijke afkopen worden niet fiscaal gefaciliteerd met de onderstaande kortingen. Er geldt een coulanceperiode tot 1 juli 2017 voor de opbouw van het pensioen in eigen beheer. Met het afkopen zal het verschil tussen commerciële waarde en fiscale waarde zonder enige fiscale sanctie afgestempeld (geruisloos) mogen worden afgestempeld. Over de fiscale waarde zal in 2017 een korting van 34,5% gelden, voordat de fiscale aanspraak met loonheffing belast wordt. Deze loonbelastingkorting wordt in 2018 en 2019 verlaagd naar respectievelijk 25% en 19,5%.Deze korting geldt alleen voor het afkoopbedrag voor de pensioenaanspraak per 31 december 2015. 

Omzetten naar een Oudedagsverplichting (hierna ODV)

Omzetten naar een OudedagsverplichtingOok hier vindt net als bij de afkoop een fiscale afstempeling plaats van de commerciële waarde naar de fiscale waarde van de pensioenverplichting. Deze afstempeling is gedefiscaliseerd. De ODV mag maximaal vijf jaar voor de AOW-leeftijd worden opgenomen doch uiterlijk twee maanden na AOW-leeftijd. De oudedagsvoorziening kan ook worden toegepast op reeds ingegane pensioenen alsmede het nabestaandenpensioen bij overlijden van aanmerkelijkbelanghouder(s). De pensioenverplichting kan eventueel worden afgestort in banksparen, maar kan ook binnen het bedrijf gehouden worden. Uiteindelijk dient de verplichting wel gebruikt te worden voor aanvulling op de AOW. 

Partner

Door schriftelijk in te stemmen met een afkoop of omzetting van het pensioen in eigen beheer loopt de (ex) partner financiële risico’s. Het partnerpensioen is bij afkoop in zijn geheel verdwenen en in het geval van een ODV is de uitkering aanzienlijk lager dan bij een nabestaandenpensioen. Bij echtscheiding kan na een afkoop of omzetting door de partner geen beroep meer gedaan worden op de Wet verevening pensioenrechten bij echtscheiding. 

Voor welke uitfasering gaat U kiezen?

Kiezen voor de juiste uifaseringDeze vraag is niet makkelijk te beantwoorden gezien de belangen bij de ondernemer, (ex) partner van de ondernemer en de bedrijfseconomische positie van de onderneming. De overheid op haar beurt wil de uitfasering op een budget neutrale wijze laten verlopen zodat er geen (toekomstige) tekorten zullen optreden.

Met een beantwoording op de onderstaande vragen kan een antwoord geformuleerd worden door de DGA en zijn (ex) partner om tot een afgewogen individuele uitkomst te komen in een mogelijk keuze tot uitfasering van de pensioenaanspraak. 

 1. Welk box 1 inkomen heeft de ondernemer ten tijde van de afkoop?
 2. Heeft de vennootschap voldoende vermogen om de loonheffing te betalen?
 3. Kan de ondernemer het emotioneel aan om een groot bedrag aan loonbelasting direct af te dragen?
 4. Is er een tekort ten opzichte van de fiscale waarde van het pensioen?
 5. Wat zijn de wensen van de ondernemer met de liquiditeiten na afrekening met de loonbelasting?
 6. Heeft de ondernemer schulden aan derde(n) en/of aan zijn vennootschap?
 7. Welk huwelijksgoederenregime is van toepassing?
 8. Worden de overgebleven liquiditeiten na betaling van loonbelasting ter beschikking gesteld aan de onderneming via een informele kapitaalstorting op de aandelen en/of vindt er een ter beschikkingstelling aan de vennootschap plaats via een lening?
 9. Heeft de ondernemer een partner en welke voorzieningen zijn er voor haar/hem getroffen?
 10. Is het ouderdomspensioen van de gewezen partner van de DGA al extern afgestort?

Heeft u en/of uw partner (rekenkundig) advies nodig bij uw beslissingen?

Neem contact op

Home > Blog > Uitfasering van mijn pensioen? Wat nu?