06 182 647 55

Benificiair aanvaarden van een erfenis?

01-06-2018

Benificiair aanvaarden van een erfenis?

De meeste erfenissen worden zogenoemd ”zuiver” aanvaard door de erfgenamen zonder voorbehoud. In goed vertrouwen en onvoorwaardelijk neemt de erfgenaam al de bezittingen en schulden over van de overledene (erflater). De keuze hierin is onherroepelijk.

Er is echter ook een andere keuze in het accepteren van de erfenis.

Een zogenoemde beneficiair aanvaarding van de erfenis door de erfgenamen. De erfgenaam aanvaardt de erfenis en tegelijkertijd verwerp je de erfenis als mocht blijken dat er meer schulden dan bezittingen zijn. Wanneer één van de erfgenamen beneficiair aanvaardt dan moet de hele erfenis op deze wijze worden afgehandeld. Er wordt een boedelbeschrijving door de boedelnotaris gemaakt van de bezittingen en de schulden van de erflater.

Ik kwam deze week met onderstaande casus in aanraking en dat inspireerde mij tot het schrijven van deze blog.

Van het echtpaar overleed mijnheer in de jaren 80 van de vorige eeuw. Hij had een (ouderlijke boedel) testament laten opmaken bij de notaris. In het testament was bepaald dat mevrouw als langstlevende, alle bezittingen en schulden van haar man zou ontvangen. Het enig kind van het echtpaar ontving via het testament van haar vader een niet opeisbare vordering op haar moeder als erfdeel. Dit erfdeel was alleen invorderbaar bij hertrouwen. Deze niet opeisbare vordering moest volgens het testament jaarlijks verhoogd worden met een rente van ruim 10% per jaar.

Mevrouw overleed als langstlevende in 2017. Haar nichtje was in haar testament als enig erfgenaam benoemd. De erfenis bedroeg na de begrafeniskosten ongeveer € 5000. De niet opeisbare vordering van de overleden vader was in al die jaren met rente aangegroeid tot een bedrag van ruim € 30.000.

Nichtje had bij de acceptatie van de erfenis van haar tante geen flauw benul over het bestaan van de niet opeisbare vordering.

De dochter eist nu van nichtje de opgelopen rente van € 30.000. Omdat het nichtje de erfenis niet beneficiair had aanvaard is zij van rechtswege aansprakelijk is geworden voor de schulden van haar tante.

Het nichtje heeft geen rechtsmiddelen om deze vordering (erfdeel vader inclusief rente en legitieme portie) te bestrijden en steekt zich door het aanvaarden van de erfenis van haar tante zwaar in de schulden!

Ons advies:

Met dit voorbeeld wordt het pijnlijk duidelijk waarom je niet over één nacht ijs moet gaan in het accepteren van een erfenis!

Home > Blog > Benificiair aanvaarden van een erfenis?